Recyklácia stavebných odpadov

Recyklácia odpadov je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia nie len na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni.

Vychádzajúc z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá ukladá povinnosť pôvodcom stavebných odpadov tieto recyklovať (a nie ukladať na skládky odpadov), naša spoločnosť vytvára podmienky na materiálové zhodnocovanie a spätné využívanie týchto druhov odpadov.

Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom i značný ekonomický efekt, nakoľko stavebná suť vznikajúca v rámci búracích a demolačných prác je až z 90% spätne využiteľná v stavebníctve a je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

Ekonomické výhody recyklácie stavebných odpadov:

 • úspora nákladov za dopravu stavebných odpadov na skládku
 • úspora nákladov za poplatky za uloženie odpadov na skládku
 • úspora nákladov za nákup prírodných materiálov
 • úspora nákladov za dopravu prírodných materiálov

Naša spoločnosť zabezpečuje recykláciu stavebných odpadov na mobilných recyklačných linkách renomovaných výrobcov, vybavených elektromagnetickým separátorom kovov pre účinné oddelenie kovových prvkov zo železobetónu, ako i elektronickou pásovou váhou pre presné určenie množstva spracovaných materiálov. Nespornou výhodou týchto zariadení je ich mobilita, ktorá nám umožňuje vzniknutý stavebný odpad recyklovať:

 • v stabilnom recyklačnom stredisku
 • v mieste vzniku stavebných odpadov (na stavbe, v mieste rekonštrukčných, búracích, demolačných prác), podľa požiadavky investora.

Stavebné odpady vhodné na recykláciu:

 • 170101 – betón
 • 170102 – tehly
 • 170103 – obkladačky, dlaždice a keramika
 • 170107 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako 170106
 • 170302 – bitúmenové zmesi iné ako 170301
 • 170802 – stavebné materiály na báze sadry iné ako 170801
 • 170904 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 170901,2,3

Získaný recyklát je všeobecne použitelný ako náhrada klasického prírodného kameniva na:

 • podkladné vrstvy chodníkov, komunikácií, parkovísk, spevnených plôch,
 • dočasné komunikácie, odstavné plochy,
 • zásypy, obsypy,
 • terénne úpravy…