Širokú škálu uvedených ekologických služieb nám umožňuje zabezpečovať najmä kvalitné materiálno-technické vybavenie a kvalifikované personálne obsadenie odborných pozícií, ktoré vytvárajú predpoklady pre realizáciu i tých najnáročnejších projektov na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Prirodzene, že všetky činnosti zabezpečujeme v súlade s legislatívnymi normami platnými v danej oblasti a so súhlasmi orgánov štátnej správy, ktoré naša firma má udelené.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby (tzv. na kľúč) v nasledovných oblastiach:

1. sanácia ropnými látkami kontaminovaných území (zemina, voda, kal…)
2. sanácia starých environmentálnych záťaží (priemyselné objekty, odstavené technologické linky, zásobníky ropných látok, staré nebezpečné odpady…)
3. úprava nebezpečných odpadov s obsahom ropných látok
4. úprava nebezpečných odpadov s obsahom ortuti
5. nakladanie s odpadmi, (odber, preprava, zneškodnenie…)
6. čistenie skladovacích nádrží (nadzemných, podzemných, vrátane revízie), jímok, lapačov… od zvyškov ropných látok
7. budovanie skladov ropných látok, nebezpečných odpadov, manipulačných plôch, izolácií voči ropným a chemickým látkam…
8. uzavretie a rekultivácia skládok odpadov
9. zemné, výkopové a demolačné práce, recyklácia stavebných odpadov
10. inžinierska činnosť
11. poradenská činnosť


1. sanácia ropnými látkami kontaminovaných území (zemina, voda, kal…)

V rámci sanácie kontaminovaných území realizujeme:

Prieskumné práce (hydrogeologický, geofyzikálny, špeciálny prieskum) vrátane analýz a ich vyhodnotenia,
Návrh najoptimálnejších spôsobov sanácie,
Spracovanie projetku sanácie,
Inžiniersku činnosť,
Sanačné práce,
Odťaženie a odvoz kontaminovaného materiálu na naše dekontaminačné plochy alebo dekontamináciu priamo v teréne (v závislosti na konkrétnych podmienkach),
Dekontaminačné práce s využitím progresívnych technológií,
Úpravu terénu v závislosti na jeho následnom využití.

Súčasťou tejto služby je i riešenie havirijných situácií – zabránenie ďalším únikom kontaminujúcich látok a šírenia kontaminácie, odstránenie následkov havárie…

<< späť

2. sanácia starých environmentálnych záťaží (priemyselné objekty, odstavené technologické linky, zásobníky ropných látok, staré nebezpečné odpady…)

V rámci sanácie starých environmentálnych záťaží realizujeme:

Prieskumné práce (hydrogeologický, geofyzikálny, špeciálny prieskum) vrátane analýz a ich vyhodnotenia,
Návrh najoptimálnejších spôsobov sanácie,
Spracovanie projetku sanácie,
Inžiniersku činnosť,
Sanačné práce,
Úpravu terénu (objektu, územia…) v závislosti na jeho následnom využití.

<< späť

3. úprava nebezpečných odpadov s obsahom ropných látok

Pri úprave nebezpečných odpadov formou biodegradácie používame bakteriálne preparáty, ktoré rozkladajú uhľovodíkové reťazce a tým dostávajú kontaminovaný materiál do požadovanej dimenzie stupňa znečistenia, ktorý už nevykazuje znaky nebezpečného odpadu. Úpravu nebezpečných odpadov realizujeme s využitím progresívnych technológií v našich stabilných zariadeniach v Lúčnici nad Žitavou (ex-situ), ale i priamo v teréne na kontaminovanom území (in-situ). Po dohode zabezpečíme i odber vzoriek nebezpečných odpadov, ich analýzu v akreditovanom laboratóriu, ako aj prepravu na dekontaminačné plochy.

<< späť

4. úprava nebezpečných odpadov s obsahom ortuti

Cieľom úpravy nebezpečných odpadov s obsahom ortuti je znížiť obsah Hg v odpade na takú hodnotu, aby mohol byť materiálovo zhodnotený, resp zneškodnený na skládke odpadov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Nakoľko v SR technológia úpravy odpadov s vysokým obsahom kovovej ortuti doposiaľ nebola dostupná, naša spoločnosť sa podielala na jej realizácii:
1999 – 2000 – vývoj technológie
2000 – podanie patentovej prihlášky pod číslom 1144-2000 na ÚPV SR
05/2001 – spracovanie projektovej dokumentácie
16.9.2002 – vydanie súhlasu Ministerstva ŽP SR č. 472/01-2.3.2 na prvé uvedenie novej technológie na území SR do prevádzky.
26.11.2002 – úspešne ukončený proces hodnotenia v zmysle zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie súhlasným Záverečným stanoviskom MŽP SR (realizovaný v období 02-11/2002)
12/2002 – vydané stavebné povolenie na úpravárenské zariadenie Klasov
13.03.2003 – Úrad priemyselného vlastníctva SR udelil na uvedenú technológiu patent pod číslom 283305.
02-10/2003 – výstavba zariadenia, montáž linky, technologické skúšky
11/2003 – kolaudácia úpravárenského zariadenia Klasov, uvedenie do prevádzky

<< späť

5. nakladanie s odpadmi, (odber, preprava, zneškodnenie…)

Pôvodcom odpadov zabezpečíme odber všetkých vznikajúcich odpadov – úpravu, využitie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré nie je možné upraviť v našich prevádzkach (všetky druhy odpadov podľa katalógu odpadov, okrem rádioaktívnych odpadov), zabezpečíme v oprávnených zariadeniach vhodných pre príslušný druh odpadov, vrátane prepravy.

<< späť

6. čistenie skladovacích nádrží (nadzemných, podzemných, vrátane revízie), jímok, lapačov… od zvyškov ropných látok

Prevádzkovanie skladovacích nádrží na ropné látky po určitom čase vyžaduje odstránenie usadenín, nánosov a kalov, ktoré sa usádzajú na obvode a najmä dne nádrže. Tieto mechanické nečistoty, pokiaľ sa neodstránia, znehodnocujú skladované látky a znemožňujú plnohodnotné využívanie skladovacích kapacít. V rámci čistenia skladovacích nádrží zabezpečujeme i vykonanie revízie oprávneným revíznym technikom s vystavením revíznej správy.

<< späť

7. budovanie skladov ropných látok, nebezpečných odpadov, manipulačných plôch, izolácií voči ropným a chemickým látkam…

Sklady ropných látok, nebezpečných odpadov, rôzne manipulačné plochy, kde sa nakladá s látkami škodiacimi vodám vyžadujú zabezpečenie voči úniku týchto látok do prírodného prostredia. Pri ich budovaní, resp. rekonštrukcii, v dôsledku splnenia kritérií kladených na stavby tohto druhu používame kvalitné, certifikované materiály, ktoré garantujú zabezpečenie deklarovaných vlastností.

<< späť

8. uzavretie a rekultivácia skládok odpadov

Nakoľko skládky odpadov po ukončení svojej činnosti predstavujú potenciálnu záťaž pre životné prostredie, je nutné ich odborné uzatvorenie v súlade so stanovenými legislatívnymi a technickými podmienkami, vrátane príslušnej rekultivácie daného územia s prihliadnutím na jeho začlenenie do okolitej krajiny. Zabezpečujeme i vybudovanie a prevádzkovanie monitorovacieho systému kvality podzemných vôd v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisov v danej oblasti.

<< späť