INVEST SERVIS spol. s r.o je renomovaná spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti ekologických činností od roku 1991 (do roku 1995 ako fyzická osoba) a svoje environmentálne aktivity rozvíja nie len na Slovensku, ale i na území Českej republiky.

Program spoločnosti je od jej vzniku orientovaný na poskytovanie komplexných služieb v oblasti životného prostredia, so zameraním na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. V súlade s platnou stratégiou odpadového hospodárstva SR je našim cieľom preferovať také technológie v procese nakladania s odpadmi, ktoré zabezpečia ich úpravu, spracovanie alebo recykláciu, s možnosťou ich materiálového, resp. energetického zhodnotenia. Naša spoločnosť prevádzkuje 2 zariadenia na úpravu nebezpečných odpadov – s obsahom ropných látok a s obsahom ortuti. Realizuje sanáciu ropnými látkami kontaminovaných území, ako i sanáciu starých environmentálnych záťaží, čistenie a revízie skladovacích nádrží na ropné látky, budovanie skladov ropných látok a nebezpečných odpadov, izolácií voči ropným a chemickým látkam. Pre výrobné priemyselné spoločnosti – pôvodcov odpadov – poskytuje komplexný servis v odpadovom hospodárstve – inžiniersku činnosť, vedenie agendy, vrátane starostlivosti o celý proces nakladania s odpadmi (zhromažďovanie, odber, preprava, zneškodňovanie…)

Divízia recyklácie stavebných odpadov realizuje príjem, triedenie, drvenie, a následné zhodnotenie (opätovné využitie) stavebných odpadov. Nakoľko prevádzkujeme mobilné drviace linky, recykláciu stavebných odpadov zabezpečujeme nie len v našom stabilnom recyklačnom stredisku, ale i v mieste vzniku stavebných odpadov (rekonštrukčné, búracie, demolačné práce), podľa požiadaviek investora. V rámci tejto divízie realizujeme i búracie, demolačné, zemné a výkopové práce.

Bohaté skúsenosti získané niekoľkoročnou praxou a objemom realizovaných projektov v predmetných oblastiach sú zárukou kvality a serióznosti našich služieb.

Radi privítame i Vašu spoločnosť v skupine našich spokojných obchodných partnerov.