RECYKLÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV

   Recyklácia odpadov je jednou zo strategických úloh v oblasti životného prostredia nie len na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni.
   Vychádzajúc z platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá ukladá povinnosť pôvodcom stavebných odpadov tieto recyklovať (a nie ukladať na skládky odpadov), naša spoločnosť vytvára podmienky na materiálové zhodnocovanie a spätné využívanie týchto druhov odpadov.
   Recyklácia stavebných odpadov prináša investorom i značný ekonomický efekt, nakoľko stavebná suť vznikajúca v rámci búracích a demolačných prác je až z 90% spätne využiteľná v stavebníctve a je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

Ekonomické výhody recyklácie stavebných odpadov:

   Naša spoločnosť zabezpečuje recykláciu stavebných odpadov na mobilných recyklačných linkách renomovaných výrobcov, vybavených elektromagnetickým separátorom kovov pre účinné oddelenie kovových prvkov zo železobetónu, ako i elektronickou pásovou váhou pre presné určenie množstva spracovaných materiálov. Nespornou výhodou týchto zariadení je ich mobilita, ktorá nám umožňuje vzniknutý stavebný odpad recyklovať:


Stavebné odpady vhodné na recykláciu:

Získaný recyklát je všeobecne použitelný ako náhrada klasického prírodného kameniva na: