Ekologické služby

    Širokú škálu uvedených ekologických služieb nám umožňuje zabezpečovať najmä kvalitné materiálno-technické vybavenie a kvalifikované personálne obsadenie odborných pozícií, ktoré vytvárajú predpoklady pre realizáciu i tých najnáročnejších projektov na vysokej kvalitatívnej úrovni.
    Prirodzene, že všetky činnosti zabezpečujeme v súlade s legislatívnymi normami platnými v danej oblasti a so súhlasmi orgánov štátnej správy, ktoré naša firma má udelené.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby (tzv. na kľúč) v nasledovných oblastiach:
 
1. sanácia ropnými látkami kontaminovaných území (zemina, voda, kal…)
2. sanácia starých environmentálnych záťaží (priemyselné objekty, odstavené technologické linky, zásobníky
   ropných látok, staré nebezpečné odpady…)
3. úprava nebezpečných odpadov s obsahom ropných látok
4. úprava nebezpečných odpadov s obsahom ortuti
5. nakladanie s odpadmi, (odber, preprava, zneškodnenie...)
6. čistenie skladovacích nádrží (nadzemných, podzemných, vrátane revízie), jímok,
lapačov... od zvyškov ropných látok
7. budovanie skladov ropných látok, nebezpečných odpadov, manipulačných plôch,
izolácií voči ropným a chemickým látkam...
8. uzavretie a rekultivácia skládok odpadov
9. zemné, výkopové a demolačné práce, recyklácia stavebných odpadov
10. inžinierska činnosť
11. poradenská činnosť
   
1. sanácia ropnými látkami kontaminovaných území (zemina, voda, kal…)
 

V rámci sanácie kontaminovaných území realizujeme:

1. Prieskumné práce (hydrogeologický, geofyzikálny, špeciálny prieskum) vrátane     analýz a ich vyhodnotenia,
2. Návrh najoptimálnejších spôsobov sanácie,
3. Spracovanie projetku sanácie,
4. Inžiniersku činnosť,
5. Sanačné práce,
6. Odťaženie a odvoz kontaminovaného materiálu na naše dekontaminačné plochy     alebo dekontamináciu priamo v teréne (v závislosti na konkrétnych podmienkach),
7. Dekontaminačné práce s využitím progresívnych technológií,
8. Úpravu terénu v závislosti na jeho následnom využití.

Súčasťou tejto služby je i riešenie havirijných situácií - zabránenie ďalším únikom kontaminujúcich látok a šírenia kontaminácie, odstránenie následkov havárie...
<< späť
   
2. sanácia starých environmentálnych záťaží (priemyselné objekty, odstavené technologické linky,
    zásobníky ropných látok, staré nebezpečné odpady…)
 

V rámci sanácie starých environmentálnych záťaží realizujeme:

1. Prieskumné práce (hydrogeologický, geofyzikálny, špeciálny prieskum) vrátane     analýz a ich vyhodnotenia,
2. Návrh najoptimálnejších spôsobov sanácie,
3. Spracovanie projetku sanácie,
4. Inžiniersku činnosť,
5. Sanačné práce,
6. Úpravu terénu (objektu, územia…) v závislosti na jeho následnom využití.
<< späť
   
3. úprava nebezpečných odpadov s obsahom ropných látok
 

    Pri úprave nebezpečných odpadov formou biodegradácie používame bakteriálne preparáty, ktoré rozkladajú uhľovodíkové reťazce a tým dostávajú kontaminovaný materiál do požadovanej dimenzie stupňa znečistenia, ktorý už nevykazuje znaky nebezpečného odpadu. Úpravu nebezpečných odpadov realizujeme s využitím progresívnych technológií v našich stabilných zariadeniach v Lúčnici nad Žitavou (ex-situ), ale i priamo v teréne na kontaminovanom území (in-situ). Po dohode zabezpečíme i odber vzoriek nebezpečných odpadov, ich analýzu v akreditovanom laboratóriu, ako aj prepravu na dekontaminačné plochy.

  
<< späť
   
4. úprava nebezpečných odpadov s obsahom ortuti
 

    Cieľom úpravy nebezpečných odpadov s obsahom ortuti je znížiť obsah Hg v odpade na takú hodnotu, aby mohol byť materiálovo zhodnotený, resp zneškodnený na skládke odpadov v súlade s platnými právnymi predpismi.
    Nakoľko v SR technológia úpravy odpadov s vysokým obsahom kovovej ortuti doposiaľ nebola dostupná, naša spoločnosť sa podielala na jej realizácii:
  • 1999 - 2000 - vývoj technológie
  • 2000 - podanie patentovej prihlášky pod číslom 1144-2000 na ÚPV SR
  • 05/2001 - spracovanie projektovej dokumentácie
  • 16.9.2002 - vydanie súhlasu Ministerstva ŽP SR č. 472/01-2.3.2 na prvé uvedenie novej technológie na území SR do prevádzky.
  • 26.11.2002 - úspešne ukončený proces hodnotenia v zmysle zákona č. 127/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie súhlasným Záverečným stanoviskom MŽP SR (realizovaný v období 02-11/2002)
  • 12/2002 - vydané stavebné povolenie na úpravárenské zariadenie Klasov
  • 13.03.2003 - Úrad priemyselného vlastníctva SR udelil na uvedenú technológiu patent pod číslom 283305.
  • 02-10/2003 - výstavba zariadenia, montáž linky, technologické skúšky
  • 11/2003 - kolaudácia úpravárenského zariadenia Klasov, uvedenie do prevádzky
  
<< späť
   
5. nakladanie s odpadmi, (odber, preprava, zneškodnenie...)
 

    Pôvodcom odpadov zabezpečíme odber všetkých vznikajúcich odpadov - úpravu, využitie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré nie je možné upraviť v našich prevádzkach (všetky druhy odpadov podľa katalógu odpadov, okrem rádioaktívnych odpadov), zabezpečíme v oprávnených zariadeniach vhodných pre príslušný druh odpadov, vrátane prepravy.
  
<< späť
   
6. čistenie skladovacích nádrží (nadzemných, podzemných, vrátane revízie),
    jímok, lapačov... od zvyškov ropných látok
 

    Prevádzkovanie skladovacích nádrží na ropné látky po určitom čase vyžaduje odstránenie usadenín, nánosov a kalov, ktoré sa usádzajú na obvode a najmä dne nádrže. Tieto mechanické nečistoty, pokiaľ sa neodstránia, znehodnocujú skladované látky a znemožňujú plnohodnotné využívanie skladovacích kapacít. V rámci čistenia skladovacích nádrží zabezpečujeme i vykonanie revízie oprávneným revíznym technikom s vystavením revíznej správy.
  
<< späť
   
7. budovanie skladov ropných látok, nebezpečných odpadov, manipulačných plôch,
    izolácií voči ropným a chemickým látkam...
 

    Sklady ropných látok, nebezpečných odpadov, rôzne manipulačné plochy, kde sa nakladá s látkami škodiacimi vodám vyžadujú zabezpečenie voči úniku týchto látok do prírodného prostredia. Pri ich budovaní, resp. rekonštrukcii, v dôsledku splnenia kritérií kladených na stavby tohto druhu používame kvalitné, certifikované materiály, ktoré garantujú zabezpečenie deklarovaných vlastností.
  
<< späť
 
   
8. uzavretie a rekultivácia skládok odpadov
 

     Nakoľko skládky odpadov po ukončení svojej činnosti predstavujú potenciálnu záťaž pre životné prostredie, je nutné ich odborné uzatvorenie v súlade so stanovenými legislatívnymi a technickými podmienkami, vrátane príslušnej rekultivácie daného územia s prihliadnutím na jeho začlenenie do okolitej krajiny. Zabezpečujeme i vybudovanie a prevádzkovanie monitorovacieho systému kvality podzemných vôd v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisov v danej oblasti.
  
<< späť